De Nieuwe School
Diederik Samsom
75

Beste Diederik,

Je schrijft onder andere :

“Als we er in slagen alles uit kinderen te halen wat er in zit, ongeacht de achtergrond van het kind en de inkomenspositie en opleiding van de ouders, dan houden we de sociale mobiliteit in stand en vervagen de scheidslijnen.”

Dit uitgangspunt vind ik discutabel. Wellicht bedoel je het anders maar toch… Het is aan niemand anders dan aan een kind zelf om eruit te halen wat er in zit. Wij moeten er voor zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt om te ontdekken wat het kan en wil en zich te kunnen blijven ontwikkelen, ongeacht de achtergrond.

In de eerste jaren is het van cruciaal belang dat een kind de kans krijgt om het leven te ontdekken zonder al te worden onderworpen aan enig schoolsysteem. Door een kind al vanaf tweeënhalf jarige leeftijd te verplichten naar school te gaan — ook als het om spelenderwijs leren zou gaan— beknot je het in de vrijheid om zonder algemene leermodules, op eigen houtje de eerste ontdekkingsstapjes in het leven te zetten. Het televisieprogramma De Monitor heeft gesignaleerd dat iets oudere kinderen van groep 1 en 2 nog niet toe zijn aan leer- en toetsmodules die worden gehanteerd. Laat staan dat kinderen van tweeën half en drie daar aan toe zouden zijn.

De groeiende tweedeling in de samenleving is zeker een verontrustend gegeven. Om die terug te kunnen dringen zijn er plannen en acties nodig om kwetsbare groepen, zoals kinderen van laag opgeleide ouders, betere kansen en stimulansen te geven dan ze nu krijgen. Meer tijd en ruimte voor onderwijzenden en ook hun opleiding zou daar toe zeer zeker toe kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Henk Muller

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.