Mooi stuk, Henk!
Jonas Voorzanger
11

Een hele goede vraag! We geloven in ieder geval dat de definitie in Van Dale herzien moet worden: “iem. die boeken e.d. laat drukken en op de markt brengt”.

Wij geloven in de combinatie van een digitaal platform en vernieuwende, open inhoud. Dat vraagt om een actieve rol van een inhoudelijke, centrale redactie (van docenten) die de kwaliteit waarborgt. Deze redactie verwerkt feedback van gebruikers, houdt het lesmateriaal actueel, ontwerpt nieuwe lesideeën, volgt de ontwikkelingen in het vakgebied, etc. Je zou dat een uitgeverij kunnen noemen. Het is in ieder geval een uitgeverij-nieuwe-stijl.

Like what you read? Give Henk Douna a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.