Lähtekood: Teeme ära 2007

Henri Laupmaa
May 2, 2016 · 2 min read

Teeme 2008
29. august 2007
Kohal: Rainer, Toomas, Henri, Nele, Kadri
Algatustoimkonna protokoll
Otsustati:
* 21:42 otsustati Eesti ära koristada
* 5. mail 2008. aastal viia läbi üleriigiline kampaania Eesti puhtaks, mille käigus koristatakse ära erinevates Eestimaa avalikesse kohtades vedelev prügi, rämps, laga ja saast.

Toimkonnad:

Logistikatoimkond:
Selle toimkonna ülesanne on läbi mõelda, kuidas toimiks prügikoristamise praktiline logistika, organisatsioonide koostöö koordineerimine.

Taaskasutustoimkond:
Selle toimkonna ülesanne on hinnata prügi koostist ja otsustada regiooniti, mida sellega teha. Võimalusel käidelda. Äraveo ja käitlemise plaan.

Kommunikatsioonitoimkond:

Koolitustoimkond:
Vabatahtlike koolitamine (kuidas reaalselt koristama hakata), kooliõpilaste teavitamine

Edasised tegevused:
Henri räägib Teet Jagomäega AS-ist Regio projekti jaoks vajaminevast Georämpsu tehnilisest (interneti)keskkonnast, et projektimeeskonnal oleks võimalik kaardistada Eestis asuva prügi asukohti ning lähtuda sellest prügi reaalsel koristamisel. (Selle juurde peaks minema prügi iseloomu kirjeldus ja hulk, et saaks määratleda võimalusi seda koristada).
Peeter Jalakaga rääkimine kaamera osas. Jalakas räägib Rein Pakuga, et kaasata muusikuid.
Kampaania veeb (uurib tegemise võimalikkust)

Toomas ja /Kadri/ MTÜ-dega rääkimine Timuriga rääkimine Noortekojaga rääkimine Valla keskkonnaspetsialistide ja vallavanematega rääkimine Taaskasutuskeskusega rääkimine, et hinnata prügi kampaaniajärgse taaskasutuse ja käitlemise võimalusi. PR-firma leidmine.

Ants ja Jaak Johanson, Tõnis Mägi Jüri ja Rein Ratas Toomas räägib Dagmariga (Naiskodukaitsest) koostööst Kaitseliiduga. Maren Pärn (Ragn Sellsist) korraldajaks.

Kadri Projekti briefi kokkukirjutamine. Toitlustuse uurimine. Dagmari kaudu.

Rainer Arvamusliidrite otsimine klipi jaoks. Toomaselt sisend. ETV ELF
Toomas ja Rainer Kirja saatmine EV presidendile koostöös teiste partneritega
Lahtised otsad: Prügifirmadega rääkimine Prügimäed (4 tk) Prügi
sorteerimisfirmad Transpordifirmad
Potentsiaalsed eraettevõtetest partnerid, kellega kontakteeruda: Merko Elion Eesti Energia Statoil Tallinna Sadam

https://et.wikipedia.org/wiki/Teeme_ära!

www.teeme2008.ee

www.letsdoitworld.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade