Blogginnlegg-Bedre seint enn aldri
Hege Eriksen
41

Då er du den rette dama å preike med når eg, i desember, skal sette min nye plan om ny hobby, altså sy til bunad, ut i live?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.