Takk for et spennende kurs igår;) Jeg lurer på et par ting; er det noen grunn til at Twitter og…
Anne Katrin Fikke
11

  • “er det noen grunn til at Twitter og gmail, blogging ikke bør foregå på pc?”

Nei, det gjer ingenting om du nyttar pc til twitter, gmail og blogging. Det viktige er at vi skal lære oss digitale verktøy. Nokre vil fungere vel så bra på pc, andre på mobilen. Eg viste desse verktøya på mobilen fordi mobilen stort sett alltid er med oss, og dermed tilgjengelege. Kanskje vil ein kjenne seg friare dersom ein lærer seg å nytte mobilen til dei fleste verktøya?

  • “Hvordan får jeg til å konfigurere gmail med yahoomail og outlookmail? Jeg har Samsung Tab 3.1 lite…”

Ja, eg hadde ikkje overgang til samsung-brettet, så eg fekk ikkje vist det. Men eg fann ein video på youtube som vil vise deg korleis. Her:

  • “Vil du, Herdis anbefale å lagre i skyen jobbrelaterte, ikke-sensitive dokumenter fremfor i fylkets server?”

Eg vil anbefale å jobbe i Google Drive på dokumenter som skal samskrivast, og ellers nytte det for backup og dokumenter du gjerne vil ha i skya. Fylket har eigne kjørereglar på kva som lagrast der og ikkje. Til dømes ting som skal lagrast for ettertida dersom du ikkje lenger skal jobbe der. Det er ditt ansvar å dele viktige dokument der. Andre kan du nytte Google Drive til — eller Dropbox.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.