Pakikipag-ugnayan Sa Komunidad: Isang Pangunahing Halaga ng NEM

Image for post
Image for post

Bago pa man inilunsad ang NEM bilang isang kapwa-sa-kapwang cryptocurrency at platapormang blockchain noong March 31, 2015, ang NEM ay nabuo mula sa layunin na maging isang cryptocurrency na may pagtuong pangkomunidad. Mula sa layuning ito, naging isang pangunahing halaga na ng NEM ang pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Ang isang pangunahing halagang ito ng NEM ay naging makabuluhan nung ang Komisyon ng Sentral Eleksyon ng Ukraine, noong July 2018, ay ginamit ang platapormang NEM upang maumpisahang imbestigahan ang gamit ng teknolohiyang blockchain para sa eleksyon. Ang pagsusuri ay ginawa sa isang pampagsusulit na kapaligiran na mayroong 28 nodes, gamit ang mga baryang panubok na ibinigay ng NEM Foundation. Sa tantya ng komisyon, ang magiging halaga ng isang node ay humigit-kumulang $1,227, na inilarawang "maliit" lamang na halagang pambayad para sa teknolohiya. Dahil sa ginawang pagsusuri, napatunayan ang potensyal na gamit ng NEM para sa pagboto.

Noong Nobyembre 2018, ang Ministeryo ng Edukasyon ng Malaysia ay bumuo ng kasunduan ng mga unibersidad upang gamitin ang teknolohiyang blockchain ng NEM para sa pagbibigay katunayan sa mga sertipikong pang-akademiko. Ang kasunduan ay binuo upang labanan ang pagtaas ng mga mapanlinlang at huwad na mga sertipiko at upang mapabuti ang pagpapatunay sa mga ito. Ayon sa ministeryo, pinili nila ang NEM dahil sa mga "natatangi nitong tampok sa pamamahalang kakayahan sa pagtunton at mga kinakailangan sa pagpapatunay".

Ang mga nabanggit na pangyayari ay ilan lamang sa mga patunay na ang NEM ay hindi lamang isang simpleng alternatibo sa pera na maaaring ipambili o panggastos. Ang NEM ay binuo para sa mga makabuluhang layunin. Ito ay may totoong kahalagahan, at ang kahalagahang ito ay ang makatulong sa komunidad…para sa komunidad.

Written by

Learning to appreciate tiny bits and huge chunks of reality. 💖

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store