Begrepet

Konsolidere – noe som virker samlende og samtidig styrkende.

Eksempel: I en tid med endringer må mange aktører i ulike bransjer samle seg for å få en sterk, tydelig stemme. En stemme de kan bruke mot for eksempel lovendringer, i mediene og ovenfor kunder for å dempe uro og opprettholde etterspørsel i markedet.

«Begrepet» er en ny spalte som forklarer kjente og mindre kjente begreper med enkle ord og eksempler.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Halvor H. Spikkeland’s story.