Du & De

Du vet som regel best, det spørs bare om din klokskap viser seg i valgene du tar og hva du gir oppmerksomhet. Jeg tror det nærmeste man kommer lykke, er når man er oppriktig fornøyd med seg selv – både for den man er uten å stå på tå, hvordan man behandler andre og hvilke resulater man skaper. I et storslått liv, spiller de små tingene en stor rolle. Et smil, en klapp på skulderen eller noen velmenende ord kan bety svært mye. Gang på gang slår tanken meg over hvor lite som faktisk skal til for at vi skal få det bedre.

Jeg mener vi underkommuniserer ansvaret med å dyrke frem sine styrker og talent. Gjort på rett måte, kan samfunnet høste av mennesker som blomstrer. Å ta ansvar og skape noe er svært viktig for vekst og utvikling. Mot er å gå inn i det som er skummelt, og stå i det.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.