Forvirring rundt rolleforståelse

Rolle, rolleforståelse, rolleblanding. Hvis fantasien får løpe fritt, kunne det nesten være et verb som bøyes utover i tid. Mediene har en rolle som utgangspunkt, de bør forstå hva de gjør og hva som forventes av dem underveis, men likevel ender de opp med å skape tvil som setter troverdigheten på spill. Det skjer støtt og stadig, og undertegnede undres over hvordan grenser krysses.

Pressen er på ballen, de løper etter nyheter og legger opp til debatt. Journalistene er bærebjelkene, redaktøren har det øverste ansvaret for at man holder seg innen for det etiske rammeverket de ulike mediene er underlagt (frivillig). Journalistrollen handler jo om å bygge nettverk, finne kilder og følge endringer tett. Det er det som gir gode saker, og man har stek drivkraft for å være først med det siste.

Mediene bør ta avstand fra alt i så stor grad som mulig, samtidig som de finner en nærhet.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Halvor H. Spikkeland’s story.