Intervju, noen spørsmål:

– Du har en kjent, sterk stemme. Er du redd for å gå ut på dato?

– Du deler mange sider av deg og de rundt deg, også personlige. Hvis du får barn, skal du eksponere dem i offentligheten eller skjerme dem mot uønsket oppmerksomhet?

– Når er det klokt å ikke si noe?

– Økt åpenhet har lyst opp mørket, men tåler alt dagslys? Må ikke noe forbli usagt?

– Hvem eller hva kan få deg til å endre kurs?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.