Slipp oss fri

En helt ny dynamikk vil oppstå i arbeidslivet.

Tenk om vi i fremtiden ikke har faste arbeidsgivere, men kan være oss på vårt beste. Hele tiden.

Alt er skreddersydd og standardisert. Behov og etterspørsel styrer.

Men at vi gjennom våre kvalifikasjoner og nettverk kun vil jobbe prosjektbasert. Man vet mye om personer, gjennom tester og attester, at jobbintervjuer vil fordufte. At lønnen blir høyere, med større ansvar for helseforsikring og pensjonsordning.

Dermed trenger man heller ikke telle feriedager. Man blir fleksibel. Så kan man reise jorden rundt, trekke seg tilbake for å skrive bok eller engasjere seg i frivillig arbeid.

Staten kan kjøpe tjenester. For eksempel av barn som steller pleietrengende foreldre.

Unge kommer enda lettere inn i arbeidslivet. Alt fra småjobber i starten til den retningen utdanningen gir.

Det blir mye vanskeligere å jobbe svart.

Uten at jeg kan slå det fast, vil dette redusere arbeidsledighet til et absolutt minimum. Det er kun helsemessige årsaker som vil føre til fravær.

Like what you read? Give Halvor H. Spikkeland a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.