«Splitt» ved større nyhetshendelser

Redaksjonen deles i tre og kvaliteten på journalistikken skyter til værs.

Ønsket om å være først med det siste, står sterkt blant journalister, redaksjoner og publikasjoner. Og det er jo, i utgangspunktet, kjempebra. Men når det går over stokk og stein, er det lett å snuble. Sjeldent et stygt fall, man vet at man ikke går ut med navn eller ting som kan identifisere. …

Frontlinje: Følger utviklingen i saken løpende, har kontakt med relevante kilder og behandler tips.

Hær: Sjekker opp historie, geografi, fakta, bakgrunn på tid, sted, det som er involvert. Reiser relevante og kritiske spørsmål.

Anker: Kvalitetssikre det som går ut. Språk og fakta. Påser at alt oppdateres likt. Styrer varslinger til lesere/seere. Også den som formidler ut til seerne/lesere.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.