Starten er tyngst

De første skrittene og den første tiden krever mest av deg.

Oppstartfasen kan minne om demning av kreativitet som brister og alle kreftene slipper løs. Ikke rart at mange gamle, etablerte bedrifter søker etter disse opprivende kreftene som utfordrer eksisterende tankegang og handlingsmønstre.

Men du verden hvor vanskelig det kan være å sette den ene foten foran den andre, når du ikke vet hvor du er eller hvor du skal. Du kommer med noe nytt, i en verden full av støy og sterk konkurranse. Du har ofte lite kapital og nettverk.

Alle disse utfordringene kan oppsummeres i: Lite søvn, minimalt med fritid og mye arbeid.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.