Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word

Kiểm tra lỗi chính tả là công việc bắt buộc phải thực hiện sau khi hoàn thành một bài văn bản trong word. Tuy nhiên, đây lại là công việc khá nhàm chán và đôi khi chính người gõ văn bản không thể vượt qua giai đoạn cuối cùng này.

Việc sai lỗi chính tả trong một văn bản có sự cấu thành của nhiều yếu tố: bao gồm thói quen, sự ảnh hưởng của văn hóa địa phương và đôi khi là sự lười biếng.

Image for post
Image for post
Để có những quyển sách được xuất bản sạch lỗi chính tả, công sức của các biên tập viên là rất lớn

Tại những doanh nghiệp lớn, việc kiểm tra lỗi chính tả trong word thường được thực hiện chéo giữa các nhân viên văn phòng với nhau nên các văn bản thường sạch lỗi. Tuy nhiên, điểm yếu của con người chính là sự sơ suất. Dù bạn kiểm tra lỗi chính tả kỹ lưỡng đến đâu, việc để xảy ra một vài lỗi trong một văn bản là điều rất dễ thông cảm. Nhưng việc sai lỗi chính tả tiếng Việt đôi khi lại là thảm họa, nhất là trong các văn bản quan trọng và có giá trị pháp lý.

Vậy, làm sao để kiểm tra lỗi tiếng Việt trong Word bằng một phần mềm? Mời bạn theo dõi tiếp bài viết của chúng tôi.

Kiểm tra lỗi chính tả online qua website

Image for post
Image for post
Vấn đề bảo mật văn bản đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Hiện tại có một vài công cụ kiểm tra lỗi chính tả online, nhưng việc kiểm tra lỗi chính ta online qua một website thường phát sinh nhiều bất cập.

* Thứ nhất, kiểm tra lỗi chính tả online phải gánh sự bất tiện: Chắc chắn bạn sẽ khó chịu khi phải copy văn bản từ word vào một file text rồi up lên các trang web kiểm tra lỗi chính tả rồi mới có thể thực hiện việc soát lỗi chính tả.

* Thứ hai, kiểm tra lỗi chính tả online có hiệu suất làm việc kém: Việc kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt được thực hiện trên máy chủ web nên tốc độ thực hiện chắc chắn sẽ chậm chạp hơn kiểm tra lỗi chính tả bằng một phần mềm.

* Thứ ba, kiểm tra lỗi chính tả online sẽ gặp vấn đề về bảo mật: Bạn không chắc rằng, liệu các trang web kiểm tra lỗi chính tả online có chiếm giữa tài liệu trái phép khi bạn upload nó lên máy chủ hay không? Nếu bạn có những tài liệu quan trọng, hãy cẩn thận với các trang web kiểm tra lỗi chính tả online.

Dùng phần mềm kiểm tra lỗi chính tả

Hiện tại, có vài phần mềm kiểm tra lỗi chính tả offline hoạt động trên desktop. Một vài phần mềm hoạt động độc lập với word, một số phần mềm khác là các add-in kiểm tra lỗi chính tả trong word.

Bạn cần lưu ý rằn, mỗi phần mềm kiểm tra lỗi chính tả có cách thức hoạt động khác nhau.

Một số phần mềm hoạt động dựa trên các tập từ điễn lỗi. Nghĩa là các phần mềm này có một tập tin từ điển chứa các lỗi chính tả phổ biến. Tuy nhiên, việc sai sót trên văn bản không thể dựa vào xác xuất thống kê mà đem tới hiệu quả tốt nhất.

Một số phần mềm khác hoạt động trên các tập từ điển đúng. Nghĩa là các phần mềm loại này sẽ so sánh văn bản với ác từ điển đúng, nếu từ vựng nào không tồn tại trong từ điển sẽ bị báo lỗi.

Dù một phần mềm kiểm tra lỗi chính tả hoạt động theo cách thức nào đi nữa thì nó cũng cần tới một nguồn nhân lực lớn mới có thể đạt tới mức độ chính xác cao.

Các phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word

Liệu có cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word 2007, kiểm tra lỗi chính tả trong word 2010, kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word 2016... hay không?

Để kiểm tra lỗi chính tả trong word 2007, kiểm tra lỗi chính tả trong word 2010, kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word 2013. Hiện nay, có một vài công cụ có thể làm được điều này.

Tummo Spell - phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word

Tummo Spell là add-in kiểm tra lỗi chính tả trong word được phát triển từ năm 2014, được cập nhật thường xuyên và là add-in kiểm tra lỗi chính tả duy nhất còn tồn tại đến hiện tại.

Tummo Spell hoạt động trên tất cả các phiên bản word, từ 2007 - 2019, là add-in kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt có hiệu suất làm việc cao, khả năng phát hiện lỗi chính tả đạt trên 85%.

Cách kiểm tra lỗi chính tả trong word bằng add-in Tummo Spell rất đơn giản. Sau khi hoàn thành văn bản, bạn chỉ cần click nút Kiểm tra có trên thanh panel hệ thống là có thể kiểm tra lỗi chính tả ngay mà không cần làm thêm thao tác nào khác.

Có thể nói Tummo Spell là phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt tốt nhất hiện nay, hơn nữa đây lại là add-in kiểm tra lỗi chính tả miễn phí 100%.

Nếu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word 2013, kiểm tra lỗi chính tả trong word 2010, kiểm tra lỗi chính tả trong word 2007 hãy dùng phần mềm Tummo Spell là tiện lợi nhất.

Để tải phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt, cũng như được hướng dẫn cách sử dụng add-in kiểm tra lỗi chính tả trong word. Mời bạn truy cập vào trang chủ của nhà phát triển theo đường link sau:

https://tummosoftware.com/add-ins/tummo-spell.html

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store