Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word

Hiến Nguyễn Văn
May 2 · 5 min read
Để có những quyển sách được xuất bản sạch lỗi chính tả, công sức của các biên tập viên là rất lớn
Vấn đề bảo mật văn bản đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade