Lời giải cho sự “te tua” sáng đầu năm…

Đề nghị những năm sau tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới tại nơi đồng bào miền núi cần phát rẫy chuẩn bị cho vụ mới. Đồng bào sẽ rất phấn khởi, vì sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản được sức càn quét tương đương 1 bầy vơi rừng này

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ndhien’s story.