114 ngày từ khi bắt đầu lại mọi thứ

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà gần nữa năm từ ngày học lại.

Do bài trước chủ yếu than vãn về cái khó khi gặp lại trong lúc tâm trạng bất ổn, bài này sẽ chỉ suy nghĩ về cái tương lai thôi nhé!

Trước tiên là mình đã đổi cái file Excel từ những gì sẽ làm thành đã làm những gì, tức là khác với to do list lúc trước, đặt ra kế hoạch hằng tuần làm gì blah blah… giờ chuyển thành mỗi tuần làm được gì sẽ list vào trong excel. Excel được chia thành 52 cột tương ứng từ giờ đến đầu tháng 12 năm sau. Cái mà mình hy vọng là mỗi ngày mỗi ngày chứng kiến được sự tiến bộ của mình sẽ tốt hơn là mỗi ngày lại áp lực về cái mình chưa làm được để rồi bỏ lun.

Mình tự nói mới bản thân là không đặt mục tiếu kế hoạch chi nữa vì không phù hợp với tính cách của mình.

Bạn sẽ chỉ nối được các dấu chấm thành đường thẳng khi bạn nhìn về phía sau, tức có nghĩa là những gì bạn đã làm được.

Tuy nhiên, liệu có tốt không nếu đưa những thứ như là bài tập nhóm, bài tập lớn … vào cái “Done list” trên. Oh no, mình nghĩ là không vì tuy có làm nhiều nhưng chưa chắc những thứ như trên đã làm cho tầm hiểu biết mình rộng thêm. Vậy nên phải đưa ra một vài giới hạn nho nhỏ cho cái gì nên đưa vào và không nên đưa vào rồi:

Những thứ được đưa vào:
Hoàn thành học một cái gì đó, vd: lập trình được I2C, vẽ được mạch truyền nhận, học được một bài tiếng anh mới. Chú ý là phải làm xong mới đưa vào.
Làm được cái gì đó mới, cái cũ không tính: làm xong khung ROV, làm xong chống nước … Làm được 1 đề tiếng anh chẳng hạn.
Những thứ không được đưa vào:
Ý tưởng: cái gì hoàn thành xong rồi mới đưa vào, ý tưởng này nọ các kiều không được đưa vô đây vì riết thành bệnh thành tích nữa thì khổ.
Những gì không liên quan đến điện và tiếng anh: vd đi tình nguyện, … vì trong năm tới sẽ tập trung chính vào 2 phần đó, mình không muốn bị sao nhãng.

Về cơ bản là vậy thôi. Học chuyên ngành và tiếng anh.

Like what you read? Give Chan Hiep a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.