Sizde çalışıyor mu bu yöntem?
Eser M.
1

Merhaba, elbette çalışıyor:) Sorunun nerede olduğunu tespit etmek için Readability’e bakın önce, makaleler oraya geliyor mu. Oraya gelip de Kindle’a gelmiyorsa kindle mail ayarlarınızı kontrol edin, yok readability’e de gelmiyorsa IFTTT tarifine bakmakta fayda var.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.