Algı, bilinç ve özgür irade hakkında
Uzay Kalemdar
1374

o halde bu yazıyı yazmadan önce bu yazıyı aynen bu şekilde yazacağınız belliydi.bu yazıyı ezberlemediniz var sayarak sizden bu konuda bir yazı yazmanızı istedik diyelim.yazdığınız yeni yazı bir öncekinin yani bu yazının kopyası olmalıdır dediğinize göre.yazıyı bu şekilde yazmanız beyninizin değiştirilemez kararı yani bu konudaki gerçekliği olmuş oluyor.fakat unuttuğumuz bir nokta var.yazıyı aynen şimdi yazdığınız gibi yazabilecek misiniz?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.