Birkaç aydır heves ettiğim, hayatımda üçüncü kez atıldığım blog tutma olayına sonunda tekrar giriştim. Gereksiz “hello world, hadi bism…” gibi bir yazıyla başlamak yerine, 24 yıllık hayatımın en heyecanlı yılı olan 2018'i özetlemek istiyorum. Hadi bism…

Hakan Aktas

software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store