1.Giriş

Her ürün gibi yazılımlar da geliştirilirken belli aşamalardan geçmektedir. Yazılım geliştirmekte sadece kodlamadan ibaret olmayıp geliştirilirken belli aşamalardan geçmektedir. Geliştirilen yazılımın geçtiği bu aşamalara “yazılım geliştirme yaşam-döngüsü (software development life-cycle (SDLC))” denir.

Yazılım geliştirme yaşam-döngüsü metodları kullanılarak geliştirilen yazılımın daha başaralı olması, maliyetlerin düşürülmesi, müşterinin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca bir ürün olan yazılımların da belli bir ömrü vardır ve yazılım geliştirme yaşam-döngüsü içerisinde bu ömrün tamamlanması ve ya yazılım geliştirilmesi gibi aşamalar vardır. Bu sayede bir yazılımın ömrünün uzamasının ve ihtiyaçları karşılamasının devamlılığı sağlanır. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store