Hangi film eleştirisi?

Hakan KARA
Apr 30, 2019 · 2 min read
sinekritik

Günümüzde görsel medyanın en büyük abilerinden olan Sinema, milyonların takip ettiği dev bir platform haline gelmiştir. Bu kapsamda izleyiciler, herhangi bir yapım hakkında artık yapım öncesi sinema eleştirilerini yani sine kritikleri okuyup ona göre hareket etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sine kritik, herhangi bir beğendim veya beğenmedim tespitinden daha öte bir şeydir.

Sine kritik nasıl olmalıdır?

Eleştiri, her zaman olmalıdır. Sinema eleştirisi yani sinekritik de sinemayı geliştirecek, onu daha başarılı hale getirecek bir olgudur. Sinema eleştirisi nedir? Nasıl olmalıdır? Soruları, kişiden kişiye değişebilir. Bu açıdan bakıldığında Sine kritiklerin filmin tanıtımından ziyade filmin felsefik, psikolojik, sosyolojik gibi birçok açıdan değerlendirmesini içeren, hepsini ortaya döken bir yazı olmalıdır. Yani sinekritik, şu ya da bu filmin yönetmeni veya oyuncuları hakkında tahlil yapmaktan çok öte bir şey olmalıdır. Filmin neyi anlattığını neyi amaçladığını tahlil etmek elbette gereklidir ancak bu yön sinema eleştirisinin yönü değildir. Eleştiri bu açıdan bakıldığında sanat ve düşünce açısından ortaya çıkartılan bir üretim faaliyetidir ve aynı zamanda yaratıcı olmak zorundadır.

Sineritik yorumlar gibi çek…

Bir sinekritik yazmak istiyorsan önce başlığımızı sinekritik şeklinde yapmak gerekiyor. Daha sonra sinekritik yazılacak olan film hakkında biraz bilgi toplamak gerekiyor. Kaldı ki böyle bir yazı yazmadan önce sinema dünyası konusunda entelektüel bir birikime sahip olmak da gerekiyor. Bu aşamadan sonra film hakkında bilgiler okuyucuya öncelikle aktarılmalıdır. Daha sonra “komik değildi” gibi bir cümle yerine daha oturaklı, bir temele dayanan ve uzun cümleler kurmaya çalışmak mantıklı olacaktır. Filmdeki en önemli repliği yazınıza eklemek, okuyucuyu da etkileyecektir. Bunu mutlaka yapın.

Birazcık spoiler vermek yararlı olabilir

Bu repliğin izleyici olarak sizde oluşturduğu duygu ve etkileşimi kendi şahsi düşüncelerinizi de ekleyerek aktarabilirsiniz. Filmden kısa bir özet de eklemeyi unutmayın. Daha sonra film hakkındaki düşüncelerinizi destekleyen entelektüel birikiminizi de katarak bilgilendirme yapabilir, eğlenceli bir kaç cümle de yazarak yazıyı sıkıcılıktan uzak tutabilirsiniz. Dürüst ve kendiniz yazıyı okuyacağınızda, bir okur olarak vereceğiniz tepkiyi de hesaba katarak yazınızı oluşturun.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade