Kişisel Blog Nedir?

Hakan KARA
Apr 30, 2019 · 2 min read
Blog

Merhaba değerli blog sevdalıları ve blog nedir, ne işe yarar diye Google amcaya soranlar. Sosyal medya sitelerinin birçoğunda artık kişisel bilgilerin yer aldığı kısımda görmeye alışmışsınızdır; kişisel blog sitesi vs. gibi kısa ama farklı bağlantılara yönlendiren linklerin yer aldığı açıklama kısımlarını. İşte özellikle sosyal medyayı sadece “kullanan” kesim, maalesef blog kelimesine yabancı. Çünkü “gâvur” memleketlerde iş başvurularında artık blog siteleri bazı sektörlerde çok önemli görülüyor. Ülkemizde de artık insanlar CV’lerine personal blog, personal web site kısımlar açarak kişisel blog sitelerini yazıyorlar.

Kişisel blog nedir?

Kişisel Blog Nedir?

Kişisel blog nedir, kişisel blog ne işe yarar, kişisel blog nasıl açılır gibi sorular özellikle blog sitesi açmak isteyenlerin googleladıkları şeylerin başında geliyor. Google amcaya bu konuda sorduğunuzda blog sitelerinin nasıl açılacağı konusunda ve ne olduklarını anlatan binlerce sonuç karşınıza çıkıyor.

Kişisel blogu kısaca bir zamanların anı defterine benzetebiliriz. Blogun terim anlamı zaten “İçeriklerin kronolojik sırayla okurlara sunulması ve okurların da keyfi yerindeyse yorum yapması” şeklinde bir düzeni anlatıyor. İşte blog, aslında kişisel blog tanımıyla aynı: siz, gün gün anı defterinize yazar gibi yazıyorsunuz ve okurlarla paylaşıyorsunuz.

Özellikle yabancı ülkelerde yukarıda dediğimiz gibi günlük olarak kullanılan birçok blog yer alıyor; ülkemizde ise genellikle moda blogu kıvamında siteler yer alıyordu ki son zamanlarda Instagram bu konuda atak yaptığından, birçok moda tutkunu orada yoluna devam ediyor.

Normal Blog — Kişisel Blog farkı nedir?

Günümüzde kişisel bloglar web sitesi sahibinin kişisel düşüncelerini ve tecrübelerini içeren paylaşımlardan oluşur. Bu tip sitelerin trafik elde etme şansları düşüktür, okuyucuları bellidir. Yazacaklarının bir sınırı vardır. Günlüğünüze ne kadar yazabilirdiniz ki mesela? Bu yüzden kişisel bloglar tek kişiden oluşur. Bu yüzden her gün içerik yazmak gibi bir kaygısı yoktur.

Günümüzde Blogger, Wordpress, Joomla gibi ücretsiz Wix gibi ücretli platformlar üzerinden kendinize ait bir blog — tamamen kişisel — açabilirsiniz.

İyi bloglamalar! : )

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade