Hakan KARA
Mar 14, 2018 · 1 min read

Merhaba,

Telif hakkı sorunu sonrası Facebook ile iletişimi nasıl kurdun? telif hakkı bildirimi mailindeki link dışında herhangi bir itiraz hakkımız yok mu? Bu konuda cidden benzer sorunu yaşadığım için, yardıma ihtiyacım var. Teşekkürler.

  Hakan KARA

  Written by

  Sanal alemde ufak bir hazine…

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade