Čau lidi. V rámci mé DEV činnosti v Brilo (Teamu) se poslední dobou dostávám k zajímavým špekům ve světě WordPressu. Obzvášť když jde o multisity. A právě nedávno jsem čelil zajímavému problému na jedné z námi realizovaných multisite. Na hlavní sitě ve výpisu (archivu) jednoho z vlastních post typů byl požadavek na možnost filtrování napříč všemi příspěvky všech sites, a to včetně filtrování dle taxonomií tohoto vlastního post typu.

Zdroj: https://pixabay.com/photo-581849/, autor: simplu27

Jak na to?

Vzhledem k tomu, že se ve výše popisovaném případě jednalo o cca destinásobnou multisite s potencionální možností růstu do budoucna, bylo třeba myslet na určitou efektivitu zpracování. Logicky jsem nejprve hledal…

Martin Hlaváč

Programmer & organizer from Budweis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store