Parola Korumalı Hotspot Hizmeti

Hüseyin Mert
Dec 26, 2018 · 2 min read

Turkcell çeşitli uygulamalara girmemizi kolaylaştıran bir ürün geliştirmiş, Hızlı Giriş. Bu sayede şifre hatırlamak yerine cep telefonunuzu girip tek kullanımlık şifrenizle ilgili uygulamaya giriş yapıyorsunuz.

Ülkemizde üretilmiş MonoSign aynı hizmeti şirketler için veriyor.

Turkcell’in bütün hizmetlerine hızlı giriş ile girebiliyoruz. Benzer hizmetleri TürkTelekom ve Vodafone da vermekte.

Tek Seferlik Şifre (One Time Password) ve İki Adımlı Doğrulama (Two Factor Authentication) uygulamaya erişimin bizim tarafımızdan yapıldığını doğrulamanın en güzel yöntemleri.

Telefonunuzdan interneti paylaştığınızda erişim sağlayan kişilerin nereye ne kadar eriştiğini eğer bir güvenlik uygulaması kullanmıyorsanız bilemiyor veya kontrol edemiyorsunuz. LTE hatlarla beraber hızlar 45mb/sec hızlarına ulaştığı için sınırlı bir tarifeniz varsa internetinizi paylaştığınız kişi dakikalar içinde bütün sınırlarınızı tüketebilir.

15 Ocak’ta yürürlüğe girecek yasa ile birlikte telekom operatörleri erişim noktası (tethering) yaptığınızda dilerseler ücretlendirebilecekler.

Vodafon ücretlendirmeyeceğini açıkladı. Türk Telekom de aynı şekilde bu konuda ücret almayacağını websitesinden duyurdu.

Ancak Turkcell bu hizmetini 9 TL karşılığında 2GB ekstra internet vererek sağlayacağını duyurdu. Ardından Twitter #TurkcellBoykot ile yıkıldı.

Kullanıcı gözüyle bakıldığında zaten parasını vermiş olduğumuz bir hizmeti Turkcell bize hem sınırlayarak hem de parayla satmış olacak. Kabul edilebilir bir şey değil.

Turkcell CEO’su Kaan Bey bu hizmetleri hakkında bir bilgisel yaptı. Yukarıda belirttiğim şekilde güvenlik ve bütçe kontrolü için bunu yaptıklarını belirtti.

Levent Pekcan da Turkcell’in basın bültenini hesabından paylaştı.

Ancak olayın şu noktası da kaçırılmamalı, hotspot için paylaşım yaptığınızda operatör o kişinin kim olduğunu bilmiyor hep sizin üzerinizden kayıt altına alınıyordu. Bu “Hızlı Giriş” şekilde hotspot da “kayıt altına” alınmış oldu.

Yettkin kullanıcılar doğal olarak isyan etti. Hem ücretlendirmeye hem de bu hizmetten dolayı güvenliksizlik en üst seviyeye çıktı. Haksız değiller, değiliz.


Sayın Kaan Bey ve Değerli Turkcell Yönetim Kurulu,
Bu hizmetinizi biz son kullanacıların alabileceği bir hizmet olarak düzenleyin. Güvenlik ve internetinin sınırsızca kullanılmasından korkan tüketiciler için nur nimet olur. Hatta bu hizmeti Aile Koruması seçeneği ekleyin, ebeveynler internetini paylaştıklarında bu şekilde bir korumayı hotspotunu kullananlar için sağlayabilir. Aynı bankaların sanal kart hizmeti gibi dilediği kadar kota koyup buna göre açabilir. Hatta erişilen sayfaların adreslerini görebileceği hale getirin.

Dileyeyinin kullanabileceği mükemmel bir hizmetiniz olur, hepimiz alkışlarız.

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade