جمهوری اسلامی ایران با گره‌زدنِ حجاب به امنیت ملی و مسائل سیاسی داخلی و خارجی، خود را به مخمصه انداخت. البته که این مخمصه ریشه‌ها و شاخ‌وبرگ‌های متنوعی دارد.

بیماردلی طیفِ مذهبی‌نما

احتمالاً اغلبِ بانوانی که به حجاب عقیده ندارند از این تفکرِ رایج در مذهبی‌نماها و حتی طیفِ تربیت‌نایافتۀ جامعه بی‌خبرند که «بی‌حجاب است پس حتماً لاشی است».

مجبورم اینقدر صریح باشم.

طیف مذهبی‌نما و متصل به جریان اسلام حکومتی و حتی غیرحکومتی، بارها در مواجهه با زنان و دختران کم‌حجاب یا بی‌حجاب که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند دچار شگفتی شده و پیش خودش گفته: ای بابا، پس این‌ها هم عقیده‌هایی دارند. …


پدرانی که شاه را بیرون انداختند، حالا برای فرزندان‌شان چمدان می‌بندند. «برو و خودت را نجات بده». آیا برای گریز از همین جمله نبود که انقلاب کردند؟

انقلاب ایران معجونی از عجایب

انقلاب ایران معجونی از عجایب است. در بحبوحۀ سلطۀ سوسیالیسم و تفکر کمونیستی در شرق و ترک‌تازی کاپیتالیسم و لیبرالیسم، در زمانی که به‌قول آوینی دورۀ افول ایمان بود، ناگهان -به‌قول آوینی- فرزندان روح الله انقلاب کردند. …


مجموعه داستان پسران سالخورده بالأخره در واپسین روزهای سال ۱۳۹۷ از راه رسید تا روزهای ۹۸ را با او شروع کنم.

مجموعه داستان پسران سالخورده اثر حسام الدین مطهری — نشر اسم

معمولاً یک سال بعد از انتشار دربارۀ کتابِ خودم نظر می‌دهم. اما این یکی فرق دارد. قراردادِ این کتاب را شهریور ۱۳۹۵ بستیم و انتشارِ آن بنا به دلایل مختلف به تعویق افتاد. اول قرار گذاشتیم انتشارِ تذکرۀ اندوهگینان مقدم بر پسران سالخورده باشد. بعد ارشاد بازی درآورد و کتاب مدت‌ها در آنجا ماند. بعد هم بحران اقتصادی بالا گرفت و کاغذ گران شد و چاپ گران شد و صحافی گران شد و شد آنچه شد. …

About

Hesam Motahari حسام الدین مطهری

‏‏Iranian Writer, Copywriter, Content Strategist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store