Thương e có mái tóc thề

Sao e cắt bỏ ê chề lòng tôi

Không còn tóc cắn bờ môi

Êm êm tóc ngủ trên đôi vai hờn

Chiều nay gió nhẹ chập chờn

Tóc e quá ngắn không vờn gió bay


(bài thơ Thương mái tóc thề!)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.