Review Vietnam Digital SEO Summit 2019 và chia sẻ kiến thức đã tiếp thu.

Hòa Huỳnh
Jul 11, 2019 · 2 min read

REVIEW

Event có cái dỡ lớn nhất, đó là chắc chắn ban tổ chức lỗ sấp mặt.
Event thực sự rất chất lượng về tất cả mọi mặt, full kín hội trường, theo mình đánh giá là #Bestop trong những envent vể SEO từ trước đến nay mình có cơ hội tham dự.

Ảnh từ ban tổ chức — BTN Rocket
Ảnh từ ban tổ chức — BTN Rocket
Ảnh từ ban tổ chức — BTN Rocket

Giá trị kiến thức mang lại thực sự đã giúp mình khai sáng ra rất nhiều đều đặc biệt là giá trị từ: Diep Nguyen — Anh Hà Tuấn Khang & nhiều diễn giả khác trong và ngoài nước. Những chia sẻ ko dấu nghề về tư duy / kinh nghiệm mà bạn sẽ ko tìm thấy ở bất cứ nơi nào, kể cả trên môi trường internet.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt huyết của Anh Khang & Diệp dành cho cộng đồng!

Hòa Huỳnh — Founder Viện IT tham dự Vietnam Digital SEO Summit 2019
Hòa Huỳnh — Founder Viện IT tham dự Vietnam Digital SEO Summit 2019
Hòa Huỳnh — Founder Viện IT tham dự Vietnam Digital SEO Summit 2019

CHIA SẺ KIẾN THỨC ĐÃ TIẾP TIẾP THU

Dự định sắp tới mình sẽ viết blog về kiến thức SEO những kinh nghiệm cũng như những đều mới mẻ mà mình học hỏi được từ các diễn giả trong event SEO Submit 2019 năm nay. Hi vọng ae sẽ hứng thú và cùng mình trao đổi, xây dựng …

UPDATE:

CÁCH SEO WEB MỚI NHẤT ĐÃ CÓ MẶT TẠI VIỆN IT

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Nguồn: https://vienit.org/cach-seo-web-top-google/

Cảm ơn ae đã đọc tin! #vienit

More From Medium

Also tagged Digital

Apr 5 · 10 min read

61

Also tagged Digital

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade