Hoàng Hằng hasn't written any stories yet.

Hoàng Hằng

Hằng hiện là copywriter với hơn 4 năm trong lĩnh vực. Hằng từ viết ở các lĩnh vực như: bất động sản, thời trang, hàng tiêu dùng, điện ảnh,…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store