Bệnh chảy máu hậu môn là bệnh gì?

Chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần đối diện với tình trạng chảy máu hậu môn khi đi đại tiện, thậm chí 2 lần hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu tình trạng chảy máu ở hậu môn kéo dài thường xuyên thì nhiều khả năng các cơ quan bên trong hậu môn trực tràng đang gặp phải những trục trặc. Vậy chảy máu hậu môn là bệnh gì? Bệnh nguy hiểm như thế nào nếu không được phát hiện sớm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.