Do yêu cầu công việc, mình phải sử dụng Windows làm hệ điều hành chính. Bài này sẽ giới thiệu cách tạo môi trường lập trình Python trên Windows. Một điểm khác biệt với các cách cài Python trên Windows khác là nó portable. Đó là WinPython, “Cách dễ nhất để chạy Python trên mọi máy Windows, mà chẳng cần cài đặt gì hết!”.

Download và giải nén WinPython:

Vào https://sourceforge.net/projects/winpython/files/ tải về phiên bản tương ứng. Bài này lấy ví dụ WinPython tương ứng với Python 3.5.

Khi vào danh mục download sẽ thấy 2 dạng bộ cài có dung lượng chênh lệch nhau…

Thanh Long Hoàng

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store