Học lái xe ô tô hạng B2 hết bao nhiêu tiền?

Đây là một trong những câu hỏi đầu tiên mà hầu như các học viên đang có ý định tham gia khóa học lái xe ô tô để lấy bằng. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích các khoản học phí học lái xe hạng B2 từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi lấy được bằng. Và dựa vào kinh nghiệm học lái xe của những người học trước từ nhiều trung tâm thì chúng tôi sẽ đưa một số thông tin sau:

Học bằng lái xe ô tô B2

Tổng hợp chi phí khi học lái xe ô tô hạng B2

Từ lúc đăng ký nộp hồ sơ thi bằng lái xe ô tô b2 cho đến lúc thi sát hạch và nhận bằng lái xe thì bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Nhưng nếu như bạn biết được trước và có thể tính toán được khoản phí thì bạn sẽ tỉnh táo hơn giúp bạn không bị mất tiền oan trong quá trình học. Các khoản chi phí bao gồm:

  • Chi phí hồ sơ, lệ phí khám sức khỏe
  • Chi phí học lái xe lý thuyết, phí tài liệu, giáo trình
  • Chi phí học lái xe thực hành, xăng xe.
  • Lệ phí thi sát hạch
  • Các chi phí khác
  • Chi phí khi nộp hồ sơ học lái xe ô tô

Đây là những chi phí đầu mà khi bạn nộp hồ sơ vào trung tâm đào tạo lái xe ô tô và thường sẽ phải đóng luôn khi bạn nộp hồ sơ. Chi phí này đã bao gồm khoản phí hồ sơ và lệ phí khám sức khỏe.

Like what you read? Give hoc bang lai xe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.