Tổng quan dự án Solar City tại Bến Lức

Duy Hồ
Duy Hồ
Apr 1 · 4 min read
Toàn cảnh dự án solar city bến lức

Giới thiệu chung về dự án Solar City

 • Tên dự án: Khu Đô thị Solar City bến Lức
 • Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Trần Anh Long An
 • Quy mô: 4,7 ha, 225 căn nhà phố villa
 • Diện tích đất: 5x15m2, 8x15m2
 • Thiết kế: 1Trệt, 02 Lầu, Sân thượng.
 • Thời gian giao nhà: Qúy 2/2019.

Vị trí dự án Solar City

✪ Siêu thị COOP MART cách 700m

Năng lực của chủ đầu tư dự án

✪ Công ty cổ phần bất động sản Trần Anh Long An với kinh nghiệm hơn 10 năm chuyên về bất động sản.

  Duy Hồ

  Written by

  Duy Hồ

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade