Kan mediekonsernene redde lokalavisene ved å selge dem?

Det er mindre enn to år siden jeg sist hørte en medieleder hevde at lokalavisene er vaksinert mot de digitale endringene i mediemarkedet. Siden har de lokale annonseinntektene stupt, abonnentene faller fra og nye konkurrenter flokker seg rundt lokal-markedet. Lokalavisene er ikke vaksinert, de er utsatt, uforberedt og utrydningstruet.

I dag kvalifiserer utsagnet om Lokalavisenes overlevelse til en plass ved siden av det udødelige utsagnet om Internett som en døgnflue. Lokalavisene trenger desperat endringskraft, gode ideer, nye produkter og innovative forretningsmodeller. Dessverre er det få tegn til at mediekonsernene bidrar med noen av disse ingrediensene, men desto flere tegn til at de bremser ned innovasjonskraften ute hos avisene sine.

Problemet er ikke at mediekonsernene er styrt av dinosaurer -noen av de dyktigste folkene jeg kjenner jobber og brenner for disse selskapene- problemet er at konsernene har historien og den disruptive kraften i et paradigmeskift mot seg.

Verden sett fra en lokalavis: De mangler verktøy og produkter som kan konkurrere med nye lokale, nasjonale og globale konkurrenter. Gode ideer blir stående i kø hos konsernets sentrale utviklingsavdeling. Der prioriteres jobbene etter gåtefulle mekanismer og avgjørelser tas med en fart som får et mordersnegleangrep til å fremstå som blitzkrieg. Lokalavisene mangler gode prosjektledere, digital kompetanse og kunnskap om endringsledelse. Parallelt med brannslukning med antikvariske midler, gjennomføres kutt og effektivisering. -Lokalavisledere fortjener vår dypeste respekt og medfølelse.

En gründer fortalte meg at hemmeligheten bak et vellykket produkt er å kunne ta riktige valg hundre ganger om dagen, hver dag. I det ligger også konsernets store utfordring ved å styre en stor flåte av uensartede lokalaviser inn i smult farvann; En fullstendig rasjonell beslutning for helheten kan torpedere et lokalt prosjekt. Løsningene for lokalavisene ligger ikke i sentralisering, tunge produksjonssystemer og lange beslutningslinjer.

Et viktig trekk ved lokalavisenes situasjon er at det ikke finnes et fasitsvar som kan rulles ut over landet. Dermed forsvinner også noe av fordelen med å ha et stort konsern i ryggen. Løsningen for lokal overlevelse ligger i lokal spesialisering og tilpasning. Avisas posisjon, historikk og lokale fotfeste vil avgjøre hvilke løsninger som passer for den enkelte avis. For å lykkes med et slikt prosjekt trenger avisene handlekraft og frihet til å ta raske og radikale valg. Det krever ikke nødvendigvis at mediekonsernene kutter dem fri, men det er kanskje en ide?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.