He,he. Jeg har nok lest den der ja, og jeg er tildels også enig med Morten Holst; mikrobetaling vil…
Hans-Petter N-Hansen
11

Opplagt at avisene må bygge flere inntektskilder. Utfordringen med mikrobetaling er at løsningen mest sannsynlig undergraver inntekter fra abonnement. Pål Nedregotten bekrefter vel denne erfaringen i en tweet-kommentar, slik jeg forstår han.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.