Artırılmış Gerçeklik AR (Augmented Reality) Nedir?

HoloNext
HoloNext
Oct 23, 2018 · 3 min read
https://holonext.com/

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) veya kısaca AR, çevremizdeki dünyada algıladığımız fiziksel unsurların, bilgisayar kaynaklı grafik, video, ses, GPS vb veriler ile birleştirilmesi sonucunda oluşturulan, gerçek zamanlı ve etkileşimli bir deneyim türüdür. Artırılmış Gerçeklik uygulamalarında kullanılan donanım ve yazılımlar sayesinde, çevremizde algıladığımız gerçek dünya üzerine sanal veriler eklenerek zenginleştirilir, bir diğer değiş ile ‘’Artırılır’’. Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklikten (Virtual Reality) farklı olarak kullanıcıyı gerçeklikten koparacak şekilde bilgisayar kaynaklı bir sanal simülasyonun içerisine sokmaz, bunun yerine mevcut gerçekliği zenginleştirir.

Artırılmış Gerçeklik teknolojileri üzerinde teorik olarak 1960’lı yılların ortalarından itibaren çalışılan bir alan olmasına karşın özellikle 1990’lı yılların başlarından itibaren gelişen görüntü işleme teknolojileri sayesinde askeri alanlar başta olmak üzere hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlamıştır. Görüntü tanımlama (Object Recognition) ve SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) yani gerçek zamanlı harita ve konumlandırma teknolojilerini içerisinde barındıran AR teknolojileri özellikle son yıllarda akıllı telefonlarının kapasitelerinin artmasıyla günlük hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.

Özellikle AR teknolojilerinin tüm dünya tarafından bilinirlik kazanmasını 2016 yılında PokemonGo uygulamasının ortaya çıkışı ile başladı diyebiliriz. Tüm dünyada 100 milyondan fazla indirilen uygulama aynı zamanda çıktığı ilk dönem zarfında da en çok hasılat yapan uygulamalardan biri olarak listelerde yer aldı.

https://holonext.com/

AR teknolojisi her ne kadar PokemonGo gibi oyunlar ile tanınmış olsa da aynı dönemlerde gene IKEA’nın yayınlamış olduğu IKEA Place uygulaması ile farklı tüketici segmentlerinde de pratik anlamda kullanılmasına yol açtı. Kullanıcıların bulundukları mekânlarda satın almak istedikleri mobilyaların nasıl göründüğü test edebilme özgürlüğü gibi daha önceden mümkün olmayan bir deneyim, Artırılmış Gerçeklik tabanlı uygulamalara olan ilginin hızla artmasına yol açtı.

Özellikle son yıllarda akıllı telefonların işlemci kapasiteleri ve görüntü işleme kapasitelerinin yanı sıra kameralarında daha gelişkin lensler kullanılmaya başlanması ile birlikte özellikle birçok farklı alanda Artırılmış Gerçeklik uygulamaları kullanılmaya başlandı. Günümüzde Mobil AR oyunlarından, eğlence amaçlı kullanılan filtre uygulamalarına, online alışverişten, Endüstri 4.0 çözümlerine kadar Artırılmış Gerçeklik günümüzde marka ve firmaların en çok kullanmaya başladığı teknolojilerden biri haline gelmiştir.

https://holonext.com/

Mobil cihazlara ek olarak Google ve Microsoft gibi başlıca birçok teknolojisi giyilebilir ve düşük Artırılmış Gerçeklik cihazları (Head-up-display) üzerine çalışmalar yürütmekte ve yeni ürünlerini piyasaya çıkartmaktadır. Google Glass bilinen ilk AR özellikli Akıllı gözlük olmak ile birlikte Microsoft’un 2016 yılında piyasaya sürdüğü HoloLens bu ürünlerin en çok bilinenlerinden sayılabilir. Bunun dışında Magic Leap firmasının uzun yıllardır büyük bir gizlilik ile üzerinde çalıştığı ve kendi adı ile 2018 yılı sonunda piyasaya süreceği HUD, dünya teknoloji piyasasında konuşulan Artırılmış Gerçeklik tabanlı giyilebilir ürünlere örnek gösterilebilir. Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri 2019 yılında çok daha duyacağımız bir kavram olacak.

Eğer sizde AR teknolojileri daha fazla bilgi almak ve markanıza yönelik yenilikçi çalışmalar yapmak isterseniz hemen bize ulaşın.

https://holonext.com/

Kaynak

HoloNext

Written by

HoloNext

HoloNext, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Karma Gerçeklik (MR) alanlarında ürün ve yazılımlar geliştiren bir teknoloji firmasıdır. https://holonext.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade