รูปแบบของ Array ในภาษา Swift

Collection Type ในภาษา Swift จะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ arrays, dictionaries และ set ในส่วนนี้จะขออธิบาย รูปแบบและโครงสร้างของ array

รูปแบบ การกำหนด Collection Type ของ array ในภาษา Swift 
นั้นทำได้ 2 แบบคือ 
แบบที่ 1 ใส่ keyword คำว่า Array แล้วกำหนด Type ของข้อมูลภายในเครื่องหมาย <>

จากภาพเป็นการประกาศ Collection Type แบบ Array โดยมีตัวแปลชื่อ
TestArrayInt และมี Value Type ที่อยู่ในเครื่องหมาย <> เป็น Int
บรรทัดที่ 2 
มีตัวแปลชื่อ TestArrayString และมี Value Type ที่อยู่ในเครื่องหมาย <> เป็น String

แบบที่ 2 ใช้เครื่องหมาย [ ] เป็นการประกาศ Array โดยภายในเครื่องหมาย [ ] ก็ให้กำหนด Typeไว้ภายในแบบเดียวกับ <> ซึ่งหากใช้วิธีนี้ จะใช้ได้กับเพียง Collection Type แบบ arrayเท่านั้น

การประกาศ Array ของภาษา Swift ไม่จำเป็นต้องระบุขนาดของ Array เหมือนภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่น
 เพราะตัวภาษาSwiftจะกำการกำหนดขนาดของ Array ตามจำนวนข้อมูลที่ใส่เข้าไป

การกำหนดค่าลงใน Array
หลังจากที่เราทำการประกาศตัวแปรแบบ Array ไว้แล้ว เราสามารถนำค่า ใส่ลงใน Variable หรือConstant ได้เลย โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นช่องๆ โดยในแต่ละช่องที่เก็บข้อมูลแต่ละตัวจะมีหมายเลขกำกับไว้ หรือ Index เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูลภายใน Array โดยการนับ Index ของ Array จะเริ่มนับจาก Index ที่ 0 เป็นตัวแรก เหมือนกับ Array ในภาษา C และ JAVA ซึ่งการกำหนดค่าที่จะเก็บใน Array จะต้องกำหนดในเครื่องหมาย [ ] และถ้าหากค่าที่จะเก็บมีมากกว่าหนึ่งตัวจะต้องขั้นด้วยเครื่องหมาย , และ ค่าที่จะเก็บใน Array เดียวกันต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเท่านั้น

การประกาศ var หรือ let พร้อมกำหนดค่าลงไปใน Arrayเลย โดยไม่มีการระบุ Type ของข้อมูลนั้นภาษา Swift จะตรวจสอบค่าที่ใส่ลงไปใน Array ว่าเป็นชนิดใดและจะกำหนด Type ให้กับ var หรือ let เองโดยอัตโนมัต เช่น

การใช้ Subscript Syntax เพื่อดูข้อมูลใน Array หรือ การ Print ค่าใน Array

เนื่องจากปกติแล้ว Array จะมีการเก็บข้อมูลคล้ายๆเป็นรูปแบบที่เป็นช่องๆ โดยมีลำดับที่แน่นอน ซึ่ง Array จะมี index ที่ใช้ในการอ้างอิงถึงข้อมูลภายใน Array โดย index จะเริ่มต้นที่ 0 การจะเข้าไปนำข้อมูลใน Array มาใช้จึงต้องอ้างอิงจาก Index เช่น TestArray[0] ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงข้อมูลใน Array index ที่ 0 หรือช่องแรกนั่นเอง(เรียกรูปแบบการอ้างอิงค่าใน Array ด้วย Index นี้ว่า Subscript Syntax)
ตัวอย่างการใช้งานเช่น

การใช้ Subscript Syntax แก้ไขค่าใน Array
วิธีนี้จะต้องกำหนด Index เพื่อเลือกค่าที่ต้องการมาจาก Array และกำหนดค่าเข้าไปใหม่ เช่น

การใช้ for-in เพื่อไปยังทุกค่าใน Array
การวนลูปเข้าไปยังทุกๆค่าที่อยู่ใน Array นั้นจะใช้คำสั่ง for ตามด้วยตัวแปลที่ใช้เก็บค่า และตามด้วย in เช่น