قارچ گانودرما ( ریشی ) چیست و چه مزایا و معایبی دارد ؟

home coffee
Oct 20, 2019 · 4 min read

قارچ رییشی در میان چندین قارچ دارویی است که صدها سال است ، عمدتا در کشورهای آسیایی ، برای درمان عفونت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اخیراً نیز از آنها در معالجه بیماریهای ریوی و سرطان استفاده شده است. قارچ های دارویی بیش از 30 سال است که به درمان های استاندارد سرطان در ژاپن و چین وابسته هستند و سابقه بالینی گسترده ای در مورد استفاده ایمن به عنوان عوامل منفرد یا همراه با شیمی درمانی دارند.

قارچ گانودرما ( ریشی ) چیست
قارچ گانودرما ( ریشی ) چیست

چرا مردم قارچ reishi مصرف می کنند؟

از قارچ Reishi برای تقویت سیستم ایمنی بدن ، کاهش استرس ، بهبود خواب و کاهش خستگی استفاده شده است. افراد همچنین به دلیل شرایط بهداشتی مانند:

فشار خون بالا
کلسترول بالا
بیماری قلب و عروقی
بیماری کبد یا کلیه
بیماری های تنفسی (مانند آسم)
عفونت های ویروسی (مانند آنفولانزا)
HIV / AIDS
سرطان و پشتیبانی در طول شیمی درمانی
درد در حین و بعد از شیوع زونا
استحکام ساختمان و استقامت
خستگی

برخی از شواهد علمی در مورد اثربخشی آن ، از جمله تحقیقات آزمایشگاهی و برخی مطالعات کوچک انسان وجود دارد. محققان در حال شروع به بررسی ترکیبات شیمیایی این قارچ هستند تا بهتر بدانند که چگونه و برای اینکه واقعاً برای هر یک از این شرایط کار می کند یا نه.

Reishi (Ganoderma lucidum) یکی از گیاهان اصلی انتخاب در هر بیماری کمبود ایمنی است. این شرکت دارای طیف گسترده ای از فعالیت های تحریک کننده سیستم ایمنی ، و همچنین خواص ضد التهابی و ضد حساسیت است. Reishi حاوی بیش از 100 تریپن ترشح اکسیژن است که بسیاری از آنها اثر مشخصی بر فعالیت سلولهای NK دارند. این گیاه به طور گسترده ای برای انواع بیماری های عفونی مانند برونشیت و هپاتیت مورد استفاده قرار گرفته است. این بیماری فاگوسیتوز را تحریک می کند ، فعالیت سلول T را افزایش می دهد و درمانی برای هپاتیت ویروسی است. گزارش شده است که Reishi سلولهای CD4 را در داخل بدن افزایش می دهد. همچنین از آن به عنوان یک ضد افسردگی مؤثر استفاده می شود.

کاربردهای بیولوژیکی قارچ گانودرما

بسیاری از قارچ ها ، مانند Ganoderma lucidum ، Coriolus versicolor ، Hericium erinaceus ، Armillaria mellea ، Marasmius androsaceus ، Tremella fuciformis و edodes Lentinus به طور سنتی به عنوان دارو و تونیک در چین ، کره و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است (جداول 6 و 7). ترپنوئیدها ، موادی که مانع از رشد سلول های سرطانی مانند سلول های La La در شرایط آزمایشگاهی (عوامل شیمی درمانی) می شوند ، در گانودرما لوسییدوم یافت شده اند. استروئیدهای موجود در Coriolus versicolor و Agaricus blazei ، γ-پیرونانهای جدید ، esinapyrones A و B ، رمانهای سیتوتوکسیک فنولهای هریکنون A و B و اسیدهای چرب رمان در Hericium eriaceus و همچنین لامپرول (Illudin-S) در Lampteromyces japonicus بیانگر مهار کننده های دیگر رشد سلولهای سرطانی. میزان ژرمانیوم قارچ در عملکردهای ضد سرطان و ضد درد نقش دارد. بسیاری از پلی ساکاریدها که دارای فعالیت ضد توموری قابل توجه در داخل بدن هستند از گونه های مختلف قارچ های متعلق به Polyporaceae ، Tricholomataceae و Agaricaceae از طریق مطالعات غربالگری با استفاده از سارکوم-180 در موش ها جدا شده اند (جدول 8). این مواد ضد توموری به عنوان نوعی اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی (BRM) در نظر گرفته می شوند — عوامل سیستم ایمنی درمانی ، که فعالیت های آنها بر اساس فعال سازی عملکردهای سیستم ایمنی در میزبان انجام می شود.

مزایای قارچ Reishi یا گانودرما

بعد از اینکه بدانند بیش از 1.5 میلیون نوع قارچ وجود دارد ، اکثر مردم مطمئن نیستند از کجا شروع کنند. توصیه من این است که با قارچ reishi زیبا شروع کنید. این قارچ که به عنوان ملکه قارچ ، قارچ جاودانگی ، قارچ Lingzhi ، Ganoderma Lucidum یا Reishi مستقیم شناخته شده است ، شناخته شده است و از این قارچ برای حمایت از بهزیستی برای بیش از 2،000 سال در چین و ژاپن استفاده شده است [*]. در حالی که در ایالات متحده آمریکا جزء شیرینی فروشی نیست ، وقت آن است که ما از مصرف آن برای متوقف کردن استرس استفاده کردیم.

این قارچ در قهوه نیز استفاده می شود و در قالب قهوه گانودرما در سراسر جهان شهر یافته است که هم دارای طعم بی‌نظیری بوده و هم از سلامت بسیاری برخوردار خواهد بود.

ریشی و خواب

Reishi به شما کمک می کند تا سرمازدگی کنید. این مانند کاوا نیست و شما را نمی خواباند (این یک آرام بخش نیست). در صورت مصرف دوزهای مداوم و کوچک ، ریزشی ممکن است به حمایت از چرخه خواب بدن کمک کند. به شخصه ، فهمیدم که به نظر می رسد که استفاده روزانه نوید بیش از نوشیدن یک یا دو بار نشان از قول بیشتر دارد.

ریشی و استرس

Reishi در داروهای گیاهی به عنوان سازگار استفاده می شود. این به بدن شما کمک می کند تا با استرس سازگار شود. برای استفاده طولانی مدت غیر سمی و بی خطر است. این قارچ زمینی به شما کمک می کند تا هر چه زندگی راه شما را برطرف کند ، سازگار شوید.

عملکرد Reishi و ایمنی

همچنین ممکن است Reishi به سیستم ایمنی بدن شما کمک کند. دارای پلی ساکاریدهای زیادی ، خاصیت آنتی اکسیدانی و بتا گلوکان ها است که می تواند به عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند.

انواع مختلف قارچ Reishi

ریشی قارچ چوبی است و دارای نمای بیرونی براق است. به شکل یک بشقاب پرنده شکل است و از رنگ قرمز تا سیاه تا سبز ، تا بنفش و حتی سفید رنگ * * * دارد. بیشترین مورد مطالعه ، ریزشی قرمز است که روی درختان هملو رشد می کند. این نوع reishi است که ما در چهار محصول Sigmatic از آن استفاده می کنیم. انواع ریزشی که می توانید خریداری کنید بر روی خاک اره ، دانه ، چوب پنبه و یا چوب درختچه رشد می یابد. ما فقط به استفاده از Reishi رشد یافته معتقد هستیم.

منبع : سایت فورسیگ متیک ، وب مد

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store