Cảm ơn bạn đã bỏ công dịch lại bài này.
Tiep VuHuu
31

Cám ơn bạn Tiep VuHuu đã nhận xét, đúng là mình dùng google để dịch trước, sau đó chỉnh lại cho thuần Việt hơn, mình cũng đang học nên cố gắng hết sức để dịch cũng là để học luôn. Mình sẽ chú ý ghi chú những từ chuyên ngành để song song.

Blog của bạn Khánh mình đã đọc, Khánh viết đã đơn giản rồi nhưng thú thật đọc Khánh xong mình cũng không hiểu được hết, tiếng Việt chỉ có hơn 30.000 từ trong từ điển, trong khi tiếng Anh có hơn 100.000 từ, nên các môn chuyên ngành thế này đôi khi đọc tiếng Anh lại dễ hiểu hơn.

Like what you read? Give hongthaiphi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.