Твій кожен подих, погляд, рух
Безумовно зумовлює безмовний. подив
І як? Стала повелителем мух?
Чи знову завадив соціальний спротив?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.