Bu günlərdə YER Hosting-in Delta Telecom-da yerləşdirilmiş Rack(Şkaf)-ində kabellərin çox səliqəsiz bir formada olmasının şahidi olduq.
Bunu düzəltmək üçün internətdə biraz araşdırıb kabelləri normaya salmaq üçün xırda bir qaydalar toplusu tərtib etdik və onun əsasında işə başladıq.
Beləliklə qaydalarla tanış olun
— Bütün kabellərin üzərində label (nömrəsi) olmalıdır
— Label kabelin hər iki tərəfində olmalıdır
— Kabellər Rackin arxa tərəfində olmalıdır
— Kabellərin keçmə hissələri serverlərə mane olmamalıdır
— Bütün kabellər toplu şəkildə toplanıb, hər hansı bir xətt üzrə getməlidir

Bu qaydaqa görə ilkin vəziyətdə bizim Rack-də kabellər bu formada idi.

Image for post
Image for post

İlk olaraq patch cord-ları və labelləri səliqə ilə sıraladıq.

YER Hosting

Dedicated and Shared Hosting in Azerbaijan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store