Хотели

Изисквания към бизнес хотела, когато той е четири звезди

Бизнес хотелите са отделна категория места за настаняване, за получаването на която се изисква минимална категоризация от четири звезди като хотел и допълнително придобиване на категория бизнес хотел.

Акo не сте от София, можe да отседнете в някой oт по-централните хотели. На ваше рaзположение има, както семейни хотели, тaкa и луксозни хотели в центърa на града. Един от вaриaнтите е семеен хотел Далис, кoитo се намира на бул. Бългaрия — много удобна локация. Това e един от евтините хотели в Сoфия за отсядане.

Спецификата при бизнес хотела е наличието на конферентен блок. В него трябва да има една основна многофункционална зала и други по — малки зали подходящи за съвещания, изложби, презентации, заседания и други.

В конферентния блок трябва да има и гардероб за дрехите на присъстващите. Достъп до интернет, озвучителна система, проектори за презентации, флипчарт и цялостно презентационно аудио и видео оборудване е задължителна част от оборудването на бизнес хотела.

Like what you read? Give hotelsofiyiskiy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.