Howard Sobel
Howard Sobel

Howard Sobel

Entrepreneur, Student @MichiganRoss. Previously @GreylockVC -Tel Aviv