Chuyện gặp người tốt

Cẩm Huỳnh
Jun 5, 2018 · 1 min read

Hôm qua mình gặp người tốt.

Vụ thứ nhất

Sáng sớm mình đến picking point để nhận gói hàng. Không hiểu sao bấm nút mãi máy bóc số vẫn không hoạt động. Tức mình. Éo thèm bấm nữa. Bỏ ra đứng chờ. Dù gì cũng chỉ đang có 1 người lấy hàng thôi.

Chừng 10 giây sau một ông già bước vào. “Má mày” cái máy, lúc này nó lại ra số. Định bụng tí nữa mình sẽ chen vào trước ông ấy (mình tới trước cơ mà). Cơ mà chưa kịp kết thúc suy nghĩ, ông già đã chìa tấm phiếu số 13 cho mình, còn bản thân thì cầm tấm phiếu số 14, cười thật tươi nói: “mày phải bấm cho mạnh vào”.

Xấu hổ quá, có ống cống nào chui xuống hôn?

Vụ thứ hai

Trưa mình đi siêu thị. Ra khỏi cổng siêu thị được 50m thấy có chị phía sau đuổi theo í ới. Thì ra tính tiền xong đầu óc để đâu mà bỏ quên cuộn giấy bọc thực phẩm. Chị đuổi theo. Trả lại. Cười. Chưa kịp cám ơn chị đã quay trở lại siêu thị.

Chị tốt bụng quá chị ơi, cơ mà tí nhớ ra em cũng quay lại lấy à chị.

Kết

Ở đâu cũng có người này người kia. Mình có con thì mình muốn nó cũng tốt bụng và sống trong cộng đồng của những người này.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store