Basit bir Hello World Uygulaması Nasıl Amazon Alexa Skill Haline Getirilir ?
tkonuklar
65

Benim galiba hata aldığım yer index.js’nin içindeki AppId değişkenini doldurmamam ama skillin oraya ne ekleyeceğimi bilmiyorum

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.