Her Gün Sabah 5'te Kalkmak Hayatımda Neyi Değiştirecek?
Marketing Holmes!
4019

Sonuçlarınızı merakla bekliyoruz.

O saatlerde neler yaptığınızdan ziyade psikolojik olarak yarattığı farklı gözlemlemeniz ve bizimle paylaşmanız çok güzel olurdu .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.