Tidslinje

Europa / Mellanöstern
Sverige
Kina

Det vi kan märka om vi studera dessa tidslinjer är hur långt före i utvecklingen Kina var under ett långt tag och att vi i Sverige var långt efter, även om man avgör med resten av Europa.

Något annat vi kan märka är att världen under en lång tid har varit global och vi har influerats av resten av välden genom handel och resor. Vi kan se hur ideer och uppfinningar snabbt sprider sig över världen

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.