Dịch vụ tuyển dụng nhân sự là gì?

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự là gì?

Khái niệm dịch vụ tuyển dụng nhân sự

Xuất hiện không quá lâu nhưng cụm từ Headhunting hay headhunter ngày càng quen thuộc. Headhunting là cụm từ chỉ việc những người làm trong nhóm ngành HR — HUMAN RESOURCE chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình

Quy trình dịch vụ tuyển dụng nhân sự

Client (có nhu cầu tuyển dụng nhân sự) (1) — –> Headhunter (2) — — -> Candidate (có nhu cầu việc làm — hay nhảy việc) (3) — — -> Client.

Tại sao nên hợp tác với MP Telecom về Thuê ngoài nhân sự

- Đúng người
- Đúng giá trị
- Đáng tin cậy
- Đảm bảo trách nhiệm
- Đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Email info@mptelecom.com.vn
Hotline: +84 9363.374.86 — Tel: +84–4–3577 1608/ 3577 1609

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.