Tại sao nên sử dụng dịch vụ Thuê ngoài Contact Center?

Tại sao nên sử dụng dịch vụ Thuê ngoài Contact Center?

Tại sao nên sử dụng Thuê ngoài dịch vụ Contact Center / call center ?

- Gia tăng hiệu quả và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Giảm chi phí nhân sự (tuyển dụng, đào tạo)
- Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình

Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn lựa chọn một hoặc nhiều kênh tương tác với khách hàng:

- Thoại: điện thoại, fax, voice mails, SMS
- Internet: Email, web chats, web instant questions, web callbacks, web collaboration

Tại sao nên làm việc với MP Telecom — thuê ngòai dịch vụ call center / contact center?

- Chúng tôi tận tâm chăm sóc khách hàng của bạn trên tinh thần tôn trọng và thái độ lịch sự
- Chúng tôi tiết kiệm thời gian, nỗ lực và công sức đầu tư
- Chúng tôi luôn tìm để hiểu quy trình vận hành và hiểu mọi khía cạnh trong công việc kinh doanh của bạn để thực hiện dịch vụ một cách tốt nhất
- Sự thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về

Email: info@mptelecom.com.vn
Hotline: +84 -0906 202 098 — Tel: +84–4–3577 1608/ 3577 1609

Like what you read? Give Huỳnh Trang Hồng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.