Em ơi, cho anh biết thông tin về điện thoại và cách em làm lại nhé.
Tri Vo
1

dạ em cảm ơn a đã phản hồi, e dùng iphone (ip5, ip7) soạn nội dung bài viết trên app NOTE rồi copy paste qua vẫn ko được ạ, thêm nữa e hay dùng cả icon để chèn vào vào đầu câu kiểu đánh dấu dòng, ko biết có phải do vậy ko nữa.

Like what you read? Give Huong Mai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.